Kategoria: Egzystencja człowieka

RÓŻNE RACJONALIZMY

Nie jesteśmy już dziś tak jednostronni. Wie­my, że bardzo różne są racjonalizmy i że reak­cja przeciw racjonalizmowi też nie jest jedno­znaczna; umiemy odróżniać irracjonalizm, któ­ry odsłania pełnię ludzkiej istoty, od irracjo­nalizmu, który ją zniekształca. Nie stoi przed nami zadanie jednostronnego wyboru. Stoi za­danie znacznie trudniejsze: powiązania — ale nie zniszczenia — twórczych sił wyrażających pełnię ludzkiego istnienia z rozumnym ich kształtowaniem i wykorzystywaniem. Przypominamy często, iż Bergson w późnym okresie swej twórczości wskazał na dwa źródła moralności, rozróżniając społeczeństwa otwar­te i społeczeństwa zamknięte. Wprawdzie tezę tę wykorzystał Karol Popper, aby oskarżyć Platona, Hegla i Marksa o stworzenie i upo­wszechnienie dogmatycznej ideologii „zamknię­tej”, to jednak Bergson miał inne intencje.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

CZŁOWIEK JAKO ELEMENT

. Z tego punktu wi­dzenia człowiek jako element społecznej rze­czywistości posiadał dualistyczną strukturę: było w nim życie, które się rodzi, i życie, któ­re jest kształtowane. Wszelkie próby rozerwa­nia tego związku i stworzenia teorii opartej na jednym tylko z tych dwóch biegunów życia prowadzić musi do nieporozumień. Jak czło- wiek-jednostka złożony jest z ciała i duszy, a najważniejszym zadaniem teorii jest prze­zwyciężenie tradycyjnego dualizmu, aby stwo­rzyć prawdziwy, dialektyczny obraz człowieka, podobnie człowiek jako istota społeczna jest dialektyczną jednostką bytu i ducha, to znaczy spontanicznych sił twórczych i kształcącej te siły mocy ducha.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

W WIELU PRZYPADKACH

Ale jak w wielu innych przypadkach, podob­nie i w tym idealistyczna filozofia przedstawia- ia pewne zasady tylko poetyckim językiem. Językiem rzeczywistości wypowiedziała’ je fi­lozofia materialistyczna, wskazując na nieusta­jący konflikt sił tworzących życie społeczne jego form. Przypomnijmy, iż taką koncepcję życia zawarł Marks w swej teorii, głębokiej rozległej w społecznych konsekwencjach. To Marks przecież ukazał życie ludzkie jako pro­ces głęboko zakorzeniony w materialnych wa­runkach i w stosunkach społecznych, a równo­cześnie jako świadome dążenie do realizacji zamierzonego kształtu, traktowanego jako wizja przyszłości i motor działań dnia dzisiejszego. To Marks wskazał na potęgę sił, które się gro­madzą — sił produkcyjnych i sił społecznych i które swym wybuchem stwarzają warunki dla nowego kształtu zbiorowego i indywidual­nego życia ludzi.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

SYTUACJA I LOS

Przypomnijmy tu myśl Marksa, sformułowa­ną w początkach wielkiego ruchu, który miał obalić dotychczasowe forrńy życia społecznego: „Jak filozofia znajduje w proletariacie swą broń materialną, tak proletariat znajduje w filozofii swą -broń duchową”. Jest to parabola sytuacji i losu człowieka w ogóle, jako stworzenia, które stwarza rzeczy­wistość społeczną i jej ulega, a zarazem ją przezwycięża pod naporem nowych sił, czło­wieka jako stworzenia, w którym skupiają się przeciwstawiają popędy twórcze i wierność wobec zrealizowanego kształtu życia. Myśl tę wyraził doskonale Ludwik Krzy­wicki w głośnym studium pt. Idea i życie. Cha­rakteryzując poszczególne fazy rozwoju spo­łecznego Krzywicki stwierdzał, iż punktem wyjścia przemian są rozwijające się w sposób żywiołowy „nowe stosunki materialne”.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

NIEŚWIADOMY ANTAGONIZM

Na­stępnie powstaje „antagonizm nieświadomy po­między przedstawicielami nowych sił wytwór­czych a warstwami”, których interesów strzegą panujące ustawy. W tych warunkach wreszcie rodzi się z „antagonizmu instynktów i uczuć” idea; z jej ukazaniem się „rozwój żywiołowy przechodzi w walkę świadomą”. W wyniku tej analizy Krzywicki formułuje tezę, iż „rozwój życia codziennego jest pierwiastkiem przewrot­nym, idea zaś tylko sformułowaniem dążeń tego podłoża zasadniczego. Nie idea to stwarza tendencje i prądy społeczne, lecz zjawia się jako wygłoszenie już istniejących potrzeb i tyl­ko organizuje i skupia odpowiednie żywioły ludzkie”. Jakimże niezwykłym stworzeniem jest czło­wiek, skoro potrafi „wygłaszać” istniejące po­trzeby i organizować „żywioły ludzkie”. Kim­że więc jest w swej najgłębszej istocie człowiek jako twórca idei?

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!